PL EN

FIRST INTERNATIONAL MASTERSHOT FILM FESTIVAL

EDUKACJA

MASTERSHOT FILM FESTIVAL to coś więcej niż tylko inicjatywa filmowa skupiająca ludzi z branży. To również możliwość rozwoju  dla młodych adeptów sztuki filmowej. Dzięki udziałowi w zajęciach prowadzonych przez najwybitniejszych profesjonalistów z branży, uczestnicy będą mogli nie tylko rozwinąć swoją własną sztukę i warsztat filmowy, ale również poznać światowe standardy i skorzystać z zaawansowanego technologicznie sprzętu, wykorzystywanego w hollywoodzkich produkcjach.
Współpracujemy z partnerami związanymi z kinematografią i skupiamy filmowców  z całego świata, którzy będą prowadzić warsztaty w poszczególnych miastach w ramach festiwalu.


Nasza lista partnerów edukacyjnych będzie rosła razem z festiwalem, poniżej przedstawiamy aktualną listę.

 

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu to naj­więk­sza uczel­nia arty­styczna w kraju, posia­da­jąca jako jedyna wśród wyż­szych uczelni pla­stycz­nych sta­tus uni­wer­sy­tetu, na 8 wydzia­łach kształci aż na 14 kie­run­kach. Stu­dia na UAP to doświad­cze­nie naj­lep­szych tra­dy­cji sztuki, uję­tych w nie­ustan­nie ewo­lu­ujące kanony este­tyczne, pro­jek­towe oraz teo­re­tyczne. Uczel­nia jest pręż­nie roz­wi­ja­jącym się ośro­dkiem teo­re­tycznym, łączącym pogłę­bioną reflek­sję nad kul­turą połą­czoną z jej arty­styczną prak­tyką.


COLLEGIUM DA VINCI

Collegium Da Vinci (dawne WSNHiD) to wiodąca w Wielkopolsce szkoła wyższa, która dzięki aktywnej współpracy z otoczeniem biznesu, zapewnia wysokiej jakości ofertę edukacyjną. Kierunek Produkcja Filmowa gwarantuje wszechstronne przygotowanie do pracy na stanowisku producenta w zakresie realizacji zdjęć do filmów, programów telewizyjnych oraz reklam. Studia skierowane są do osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe pod kątem organizacji produkcji filmowych, reklamowych czy telewizyjnych. Zajęcia prowadzone są przez praktyków z branży m.in. w zakresie obsługi sprzętu, planowania, kosztorysowania projektów filmowych i reklamowych oraz pisania scenariuszy.


Zapisz się na nasz aby otrzymywać bieżące informację dotyczące festiwalu.

MECENASI:


  

PARTNERZY: